Ekonomski pogledi 1/2011

 

 Pregledni radovi / Review articles

 

Mirjana Maljković

GLOBALIZACIJA U ISTORIJI

Mirjana Maljković

GLOBALIZATION IN HISTORY

 

Ivan Milenković

RIZICI U MEĐUNARODNOM BANKARSTVU

Ivan Milenković

INTERNATIONAL BANKING RISKS

 

Nebojša Jeremić

MESTO I ULOGA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA U STRUKTURI SAVREMENIH PORESKIH SISTEMA

Nebojša Jeremić

PLACE AND ROLE OF PERSONAL INCOME TAX IN THE STRUCTURE OF MODERN TAX SYSTEM

 

Aleksandar Kostić

UPRAVLJANJE POKRETOM CIVILIZACIJE ZNANJA I NACIONALNI IDENTITETI

Александар Костић

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ЗНАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

 

 

Stručni radovi / Professional articles

 

Ljiljana Arsić, Zoran Milićević, Jelena Premović

INTEGRALNI MODELI U FUNKCIJI UPRAVLJANJA INTEGRALNIM PERFORMANSAMA 

Ljiljana Arsić, Zoran Milićević, Jelena Premović

INTEGRAL MODELS IN FUNCTION OF CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

 

Ljubiša Milačić

PREDUZEĆE I PREDUZETNIŠTVO U SAVREMENIM USLOVIMA PRIVREĐIVANJA

Ljubiša Milačić

THE FIRM AND ENTREPRENEURSHIP IN THE MODERN WORLD

 

Gordana Juhas

SEKJURITIZACIJA KREDITA I UZROCI HIPOTEKARNE KRIZE

Gordana Juhas

THE SECURITIZATION OF CREDITS AND CAUSES OF THE MORTGAGE CRISIS

 

Milenko Macura

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA KAO REGIONALNA FILOZOFIJA

Milenko Macura

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AS A RATIONAL PHILOSOPHY

 

Sanja Marković

KVALITETNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE - KORAK KA USPEŠNOM NAČINU POSLOVANJA PREDUZEĆA

Sanja Marković

QUALITATIVE CORPORATE GOVERNANCE-A STEP TOWARDS SUCCESSFUL BUSINESS OPERATIONS OF A COMPANY

 

Dragana Simić, Dejan Simić

REVIZIJA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA

Dragana Simić, Dejan Simić

AUDITING IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

 

Marko Kalić

AKVIZICIJA CADBURY-A OD STRANE KRAFT-A

Marko Kalić

KRAFT'S ACQUISITION OF CADBURY